سیری در موسیقی غرب

BASAMAD بسامد

20 اسفند 1399
گزارش تخلف / قوانین سایت کاربر محور

در این شماره خیلی کوتاه توضیح می‌دهم که در این پادکست و مجموعه‌ی سیری در […]

سیری در موسیقی غرب

در این شماره خیلی کوتاه توضیح می‌دهم که در این پادکست و مجموعه‌ی سیری در موسیقی غرب چه خواهم کرد.

تولید و اجرا: پویا پورامین

گرافیک: عطا دادزادی

https://instagram.com/basamad.pc

https://t.me/basamadpc

https://twitter.com/BASAMAD1

#