Economical

فقیرترین کشورهای اروپا

کارشناسان اروپایی لیستی از فقیرترین کشورهای اروپایی تهیه کردند و کشور خود را در صدر این جدول قرار دادند. به گزارش اسپوتنیک، مرکزی تحلیلی تکست ارگ در سایت خود این مطلب را منتشر کرد. کارشناسان سطح درآمدها را ضمن مطالعه درآمدهای ساکنین کشورهای اروپایی پس از پرداخت مالیات حساب کردند. مشخص شد که در اوکراین […]

کارشناسان اروپایی لیستی از فقیرترین کشورهای اروپایی تهیه کردند و کشور خود را در صدر این جدول قرار دادند. به گزارش اسپوتنیک، مرکزی تحلیلی تکست ارگ در سایت خود این مطلب را منتشر کرد. کارشناسان سطح درآمدها را ضمن مطالعه درآمدهای ساکنین کشورهای اروپایی پس از پرداخت مالیات حساب کردند. مشخص شد که در اوکراین […]

videoclip

# https://radioplayer.ir/?p=43576